Fryslânkup '17 - '18

Eerste ronde

Op vrijdag 27 oktober vond de trekking plaats van de derde Fryslân Kup plaats. In totaal melden 34 deelnemers zich aan voor de titanenstrijd. De Blauhúster jeugd die afgelopen zomer naar Italië is gereisd mocht de loting doen. De uitslag van de loting staat hieronder.

De gehele loting is te zien op Youtube: Filmpje


Speler Thuis Speler Uit Uitslag
Hein de Vries Tjerk Wijbinga 0 - 1
Teake Koostra Marcel Altena 1 - 0
Siebren Dyk Bauke Dijkstra x - x
Dicky van der Meer Siebe Walinga 0 - 1
Sjouke Attema Willem Hoekstra x - x
Bauke Bos Marten Walinga 1 - 0
Herman Terwischa van Scheltinga Johannes Hoekstra 1 - 0
Jelle Wiersma Sietse de Jong 1 - 0
Leo Altena Folkert Groenveld 0 - 1
Gert Jan Kamp Beke Haanstra x - x
Pieter Hoogterp Fedde Wiersma x - x
Piet Sikma Klaas Wiersma 0 - 1
Bernard Kroon Johan Flapper 1 - 0
Manfred de Wolff Liuwe Westra 1 - 0
Jappie de Jong Rein Jan Walinga 1 - 0
Cor Kooistra Jurjen Frankena 1 - 0
Willem Schaap Eppie Bootsma x - x

Reglement

 • Elke spiler dy't lid is fan de dambûn Frysk Damjen kin meidwaen.
 • In lid dy't him opjouwt, jout ek oan wat syn klub is wer't hy syn thúswedstriid spilet.
 • De spiler dy te gast is bij in klub moat him oanpasse oan de regels op dy club.
 • By elke opgave trochjaan:
  • Namme.
  • De klub wer as je lid fan binne.
  • Tillefoannr.
  • e-mailadres.
 • De opgaves komme yn in koker en der wurd lotte op de leste freed fan de moanne. Dy't bekend makke wurd op de damagenda.
 • Wêr de lotting plak fynt wurd bepaalt troch Damklub "De Skyfkes".
 • De persoan die as eerst út de beker komt spilet thús op de klubjûn fan syn eigen klub.
 • Beide spilers ha 1½ oere op de klok.
 • Op de wedstriidjûn wurd der lotte foar de kleur hout.
 • Bij remise spylje we it spultsje Frysk (5 tsjin 5) mei beide 10 minuten op de klok en ruilje fan kleur.
 • Der hoecht net notuleart te wurden (mei wol).
 • De dammers moatte sels in datum ôfprate.
 • De útslach moat bekend wêze foar de leste freed fan de moanne en de útslach per e-mail trochjaen oan jensdejong@hetnet.nl
 • De finale sil spile wurde yn Blauhús.
 • De persoon dy't in frij lot treft, en dus in ronde fjierder is, wurd de folgende ronde op nr. 2 setten (dus in útwedstriid).

Eerdere Fryslân Kup seizoenen